pr2_gripper_sensor_msgs/PR2GripperEventDetectorFeedback Message

File: pr2_gripper_sensor_msgs/PR2GripperEventDetectorFeedback.msg

Raw Message Definition

# ====== DO NOT MODIFY! AUTOGENERATED FROM AN ACTION DEFINITION ======
# feedback
PR2GripperEventDetectorData dataCompact Message Definition